Algemene voorwaarden

1. Algemene bepalingen

1.1. Deze verkoopsvoorwaarden zijn van kracht vanaf de ondertekening door de klant van een overeenkomst tot gebruik van het restaurant reserveringssysteem, het verkrijgen van een unieke inlogcode of andere diensten uitgevoerd door de onderneming waarin OctomanPro gevestigd is, het aanvaarden van een factuur, het bevestigen van een opdracht via e-mail, de ondertekening van een offerte, … zonder dat deze opsomming limitatief is.
1.2. Alle vroegere mondelinge of schriftelijke afspraken en overeenkomsten met betrekking tot deze verkoopsvoorwaarden, worden als nietig beschouwd en vervangen door de voorwaarden hierin vermeld.
1.3. De overeenkomst wordt aangegaan op basis van de prijzen en tarieven geldig op de datum van ondertekening van de overeenkomst, datum van de factuur, offerte of bevestiging van de opdracht via e-mail
1.4. Wanneer een prijsofferte ondertekend wordt of de unieke inlogcode wordt aangemaakt door de klant, wordt een volledige en rechtsgeldige overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen.
1.5. Pas na deze samenwerking en betaling van het overeengekomen eerste maandelijkse licentie dient OctomanPro tot uitvoering van de overeenkomst over te gaan onder de modaliteiten zoals verder bepaald.

2. Online Restaurant Reserveringssysteem

2.1. De dienst bestaat uit het ter beschikking stellen van een online reservatie tool en het onderhoud van deze tool.
2.2. Voor alle prestaties met betrekking tot het ter beschikking stellen van het reservatiesysteem en onderhoud wordt een vast uurtarief aangerekend van 75 €/u (excl. BTW), gebaseerd op het werkelijke aantal gepresteerde werkuren. Dit is niet van toepassing op prijsoffertes of indien er een forfaitaire prijs werd overeengekomen. Dit is eveneens niet van toepassing indien de klant een contract heeft afgesloten.
Wanneer een forfaitaire prijs werd overeengekomen zullen bijkomende werken, d.w.z. werken uitgevoerd bovenop de voorafgaandelijk vastgestelde opdracht, steeds worden uitgevoerd aan de uurprijs en tariefprijs van 75 euro per uur (excl. BTW). De bijkomende werken worden bewezen door de loutere uitvoering ervan.
2.4. Bij ondertekening van een bestelbon of overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zal het maandelijkse bedrag worden gefactureerd.
.
3. Duur en beëindiging

3.1 Een overeenkomst tussen OctomanPro en de klant voor een gebruikerslicentie en hosting kent een minimale looptijd van 1 jaar, ingaande op datum van ondertekening van de overeenkomst. Opzeg is mogelijk via aangetekend schrijven. Dit aangetekend schrijven dient OctomanPro of de klant te bereiken uiterlijk 1 maand voor de jaarlijkse vervaldag. Indien deze opzeg laattijdig gebeurt, zal deze pas aanzien worden als een opzeg voor het volgende jaar. Indien er geen opzeg wordt betekend, worden de diensten telkens stilzwijgend verlengd voor de duur van één jaar. Alle andere diensten geleverd door OctomanPro die een repititief karakter hebben zijn opzegbaar mits rekening te houden met een opzeggingstermijn van één maand. Dit dient eveneens schriftelijk te gebeuren.
3.2 OctomanPro heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien :
a) De klant zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met OctomanPro gesloten overeenkomst inclusief de bijbehorende verkoopsvoorwaarden. Hierbij kan o.m. verwezen worden naar laattijdige betalingen, het kopiëren van persoonsgegevens,…
b) De klant in staat van faillissement is verklaard. De klant heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
c) Blijkt dat de klant discriminerende teksten, afbeeldingen, banners of hyperlinks naar websites met discriminerende inhoud, op zijn/haar website plaatst of wil plaatsen of enig ander door de wet verboden gebruik van zijn/haar website maakt. In dit geval is OctomanPro gerechtigd de gebruikerstool onmiddellijk offline te plaatsten dit zelfs zonder uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke instanties.

C. ALGEMEEN
1. Copyright

Alle door OctomanPro verstrekte diensten mogen zonder de uitdrukkelijke toestemming van OctomanPro niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan de website waarvoor de dienst oorspronkelijk geleverd is. Onderhoud door derden van door OctomanPro gemaakte implementatie op de website, is slechts toegestaan wanneer de door OctomanPro vervaardigde onderdelen worden gebruikt in de website van het bedrijf dat bij OctomanPro een contract is aangegaan.
De door OctomanPro verstrekte online reserveringssysteem blijft eigendom van OctomanPro.
OctomanPro behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
De door OctomanPro verstrekte diensten mogen ten aller tijden door OctomanPro worden ingezet bij opdrachten voor derden, tenzij nadrukkelijk door OctomanPro afstand is getekend om dit niet te doen.
OctomanPro behoudt zich het recht om geleverde diensten ten aller tijden als referentie aan derden op te geven tenzij anders overeen gekomen.

2. Uitvoering van de overeenkomst

OctomanPro zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft OctomanPro het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan OctomanPro aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan OctomanPro worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst nodige gegevens niet tijdig aan OctomanPro zijn verstrekt, heeft OctomanPro het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen.
OctomanPro is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan omdat OctomanPro zich heeft gebaseerd op door de klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in meerdere fasen zal worden uitgevoerd, kan OctomanPro de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten tot dat de klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
De klant vrijwaart OctomanPro voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.

3. Levering en levertijd van de website

De leverings- en uitvoeringstermijnen zijn enkel aanwijzend en bijgevolg zonder enige verbintenis vanwege OctomanPro. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, kan de niet naleving ervan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding.

4.Wanbetaling, schorsing en beëindiging

4.1. Elke klacht in verband met een factuur of met gefactureerde werken dient met een aangetekend schrijven te worden gedaan binnen de vijf dagen na de verzending van de factuur dit op straffe van onontvankelijkheid.
Indien een factuur niet binnen de vervaltermijn betaald is, wordt een herinnering opgestuurd. Administratieve kosten kunnen hiervoor aangerekend worden met een minimum van 20 euro.
Minstens zal iedere factuur die niet tijdig betaald is verhoogd worden met 10% of met een minimumbedrag van 250 euro.
4.2. Indien een betalingsherinnering zonder gevolg blijft, zal OctomanPro daarenboven alle lopende diensten opschorten, inclusief het weghalen van de boekingsmodule op de website, tot volledige betaling van alle uitstaande saldi. Deze schorsing doet geen afbreuk aan het recht om volledige betaling van alle uitstaande bedragen te eisen. Deze schorsing kan onder geen enkel beding aanleiding geven tot gerechtelijke vorderingen (schadevergoedingen,…) vanwege de klant.
4.3. Bij schorsing van lopende diensten blijven de vaste kosten hiervoor onverminderd doorlopen, en worden deze kosten ook gefactureerd.
4.4. Indien duidelijk blijkt dat de klant de uitstaande facturen niet kan vereffenen (bijvoorbeeld wegens faillissement of staking van betaling), of te kennen geeft dit niet te willen doen, kan OctomanPro onmiddellijk en onherroepelijk deze overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling beëindigen, zonder opzegging of vergoeding. Dit doet eveneens geen afbreuk aan het recht om volledige betaling van alle uitstaande bedragen te eisen.
4.5. Bij zware en/of herhaaldelijke inbreuken op deze overeenkomst vanwege de klant of ingeval van een gerechtelijke tussenkomst, kan de overeenkomst geschorst of beëindigd worden, zoals vermeld in de voorgaande artikels.
4.6. Een schorsing kan enkel opgeheven worden indien er voldoende bewijslast bestaat van het nakomen van alle verplichtingen door de klant.
4.7. In alle gevallen van beëindiging, door OctomanPro of door de klant, blijven alle vergoedingen voor lopende diensten verschuldigd tot de effectieve dag van de beëindiging van de overeenkomst. Bij beëindiging behoudt OctomanPro het recht om de volledige betaling van alle uitstaande bedragen, vermeerderd met intrest te vorderen en een schadevergoeding te eisen voor eventuele schade die zij geleden heeft ten gevolge van daden of nalatigheid van de klant.
4.8. Alle eventuele administratieve kosten voor de beëindiging van deze overeenkomst, zowel door OctomanPro als door de klant, zijn steeds ten laste van de klant.
4.9. Bij beëindiging van deze overeenkomst kunnen alle gegevens die zich op een computer of server beheerd door OctomanPro bevinden, verwijderd worden. Verlies van deze gegevens kan onder geen enkel beding aanleiding geven tot gerechtelijke vorderingen vanwege de klant.
4.10. Zolang de elementen dat het onderdeel uitmaakt van de overeenkomst, niet volledig betaald zijn, blijven ze volledig eigendom van OctomanPro en dit ongeacht de consensus over de modaliteit van de verkoop. OctomanPro behoudt het recht ze terug te nemen op kosten van de klant , waar zij zich ook mogen bevinden. In dit geval is de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst ontbonden, onverminderd het recht op schadevergoeding in hoofde van OctomanPro.
4.11. Elke factuur die niet betaald is op haar vervaldag breng van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele verwijlsinterest mee van 12% .
Naast en boven deze conventionele verwijlsinterest, zal de klant tevens voor iedere, zelfs gedeeltelijk, onbetaalde factuur een schadevergoeding verschuldigd zijn van 10 % op het verschuldigd bedrag met een minimum van 250 euro, zelfs indien termijnen van respijt worden toegekend. Dit bedrag zal verschuldigd zijn boven alle gerechtskosten en kosten van uitvoering.
In geval van niet betaling op de vervaldag van een factuur worden alle niet –vervallen
facturen zonder ingebrekestelling en van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
Indien de factuur op vraag van de klant op naam van een derde wordt uitgeschreven, blijft de klant verantwoordelijk voor de betaling ervan.

5.Klachten en aansprakelijkheid

5.1. Alle mogelijke gevallen van overmacht, zijnde over het algemeen alle omstandigheden die de uitvoering van de bestelling verhinderen, verminderen of vertragen of die een overdreven verzwaring van de verplichtingen van OctomanPro zouden teweegbrengen, ont¬slaan OctomanPro in elk geval van haar aan-spra¬ke¬lijk¬heid voor het niet, het laattijdig of het ge¬brekkig uit¬voeren van haar verbin¬tenis¬sen, zonder dat zij gehouden zal zijn tot enige schadevergoeding.
5.2. OctomanPro zal zich inspannen om haar prestaties zo snel mogelijk, technisch vlot en met zo weinig mogelijk hinder te laten verlopen. Gelet op de technische complexiteit en verscheidenheid van de computertechnologie zal OctomanPro echter niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele onderbrekingen, vertragingen, storingen of gegevensverlies, en verleent ze geen expliciete, noch impliciete garantie op haar prestaties. Ook bij het wegvallen van de server kan OctomanPro niet aansprakelijk gesteld worden. OctomanPro zal van zodra dit euvel wordt opgemerkt al het nodige doen om de serverproblemen op te lossen en de module opnieuw online te plaatsen.
5.3. OctomanPro is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveringen van derden, waar OctomanPro weinig of geen invloed op kan uitoefenen. OctomanPro kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor gebreken en disfuncties in producten of diensten afkomstig van derden of voor nalatigheid, verzuim of wanprestatie van deze derden.
5.4. OctomanPro is niet aansprakelijk wegens schending van octrooien, licentie of andere rechten van derden door het gebruik van gegevens, welke haar door of vanwege de klant ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt.
5.5. Alle klachten met betrekking tot de geleverde prestaties en producten, dienen ter kennis ge¬bracht te worden aan OctomanPro bij aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig dagen na voltooiing van de geleverde prestaties.
5.6. Indien de klant nalaat de levering aan te nemen, begint de termijn van 5 dagen te lopen op het ogenblik van de verzending van de factuur.
5.7. De eventuele gebreken aan een gedeelte van de levering geven de klant niet het recht het geheel van de levering te weigeren.
5.8. De aansprakelijkheid van OctomanPro wordt beperkt tot de terugbetaling van de prijs van het niet conforme deel van de prestatie, en kan geen aanleiding geven tot enige andere schadevergoeding.
5.9. De klant blijft ten aanzien van derden volledig verantwoordelijk voor de inhoud en de vorm van de geleverde prestaties en producten, die door hem besteld wer¬den.
5.10. De klant vrijwaart OctomanPro voor alle aanspraken van derden.
5.11. Bij de betaling van een factuur, zelfs bij een deelbetaling, mag steeds geacht worden dat de werken betreffende de reservatiemodule aanvaard en goedgekeurd werden door de medecontractant wat betreft prijs en kwaliteit, tenzij de medecontractant protest heeft aangetekend tegen de factuur binnen de hieronder vermelde termijn.
5.11. OctomanPro is niet aansprakelijk voor schade in de ruimste zin van het woord, tenzij deze schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van OctomanPro.
5.12. Een klacht schort de verplichtingen van de klant niet op.
5.13. De schade die OctomanPro ondervindt in geval van annulatie of verbreking van de overeenkomst door de klant wordt bepaald op maximum 40 % van de waarde van het contract.
5.14 Indien de medecontractant nalaat de factuur op de vervaldag te betalen kan de
overeenkomst ontbonden worden nadat OctomanPro hiertoe zijn wil te kennen geeft bij aangetekend schrijven en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling. In dit geval heeft OctomanPro tevens het recht om een schadevergoeding te vorderen bovenop het openstaande factuurbedrag die wordt vastgelegd op maximum 40% van de waarde van het contract en om daarnaast meerschade aan te tonen.

6. Rechtskeuze en bevoegdheid

6.1 Op al onze contracten leveringen en werken, is enkel het Belgisch recht van toepassing.